Wojskoznawstwo

1° - STUDIA LICENCJACKIE

Podstawowe informacje

Obszar Warmii i Mazur to jeden z największych skansenów militarnych w Polsce. Liczne muzea, zamki (Malbork, Olsztyn, Działdowo, Nidzica), a także fortyfikacje z różnych okresów historycznych czynią ten region idealnym do prowadzenia studiów terenowych i uprawiania turystyki militarnej. Zainteresowanie dziejami wojska widoczne jest w zaangażowaniu młodzieży w liczne przedsięwzięcia inscenizacyjne i rekonstrukcyjne, m.in. związane z bitwą pod Grunwaldem czy okresem wojen napoleońskich oraz I i II wojny światowej. Instytucje samorządowe, muzea i ośrodki kultury zwracają coraz większą uwagę na historię militarną swojego regionu, traktując ją jako doskonały walor promocyjny. Również Wojsko Polskie i Straż Graniczna na obszarze dzisiejszej Polski północnej są jednymi z większych pracodawców.

Forma studiów

Studia stacjonarne.

Czas trwania studiów

3 lata > 6 semestrów zajęć dziedzin i obszarów nauk humanistycznych  takich jak: filozofia, historia, kulturoznawstwo, nauka o zarządzaniu oraz z dziedzin nauk społecznych takich jak: nauka o bezpieczeństwie, nauka o obronności, nauka o polityce, prawo. 

Limit przyjęć

30 osób.

Zasady rekrutacji

W systemie „nowej matury”: na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, w części pisemnej egzaminu maturalnego (3 do wyboru) z przedmiotów: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny. W systemie „starej matury” na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na  świadectwie dojrzałości z 3 przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. W przypadku występowania na świadectwie kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczenia średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości). W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczenia średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z przedmiotu.

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest realizacja misji i wizji w zakresie kształtowania postaw obywatelskich i proobronych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które znacznie ułatwią wykonywanie obowiązków służbowych będących podstawą, a nawet gwarancją sukcesu w przyszłej pracy zawodowej m.in. w służbach mundurowych.

Studia przygotują do partycypacji w życiu publicznym poprzez rozwijanie takich umiejętności, jak: praca zespołowa, formułowanie merytorycznych argumentów, uwrażliwianie konieczność przestrzegania norm etycznych w życiu społecznym i politycznym. Wykształcą indywidualne oraz społeczne aspiracje i oczekiwania studentów z zakresu wojskowości i obronności państwa z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy w kraju, a szczególnie na Warmii i Mazurach.

Obszary zatrudnienia

Studenci z uzyskanym tytułem licencjata wojskoznawstwa, ze względu na swoje walory intelektualnie i zawodowe, będą przydatni we wszystkich instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą obronnością państwa. Będą przygotowani do pracy w instytucjach wojskowych, służbach ochrony granic, administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych, jak również w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach (trzeci sektor). Znajomość europejskiego systemu obrony umożliwia także pracę w instytucjach międzynarodowych i zagranicznych.

Treści kształcenia 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego zostały określone efekty kształcenia dla kierunku wojskoznawstwo, obejmujące odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. 

Przedmioty realizowane w ramach kierunku obejmują obszar nauk humanistycznych, który realizowany jest w 60% i nauk społecznych, realizowanych w 40%. Przedmioty są zorganizowane w następujących modułach: 

            moduł kształcenia ogólnego, 

            moduł kształcenia podstawowego, 

            moduł kierunkowy 

            moduł specjalizacyjny 

            moduł praktyczny 

            moduł fakultatywny 

            moduł dyplomowy 

Treści programowe mają charakter interdyscyplinarny, niektóre przedmioty realizują jednocześnie zarówno treści (efekty) humanistyczne, jak i społeczne. Stąd też decyzja o realizowaniu kierunku na Wydziale Humanistycznym.

Dostęp do internetu, źródeł i literatury

Internet: W budynku Centrum Nauk Humanistycznych (gdzie odbywają się zajęcia) studenci mogą korzystać z bezprzewodowej sieci internetowej w ramach programu EDUROAM, ponadto do dyspozycji jest laboratorium komputerowe.

Biblioteki: Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Teologii i Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, specjalistyczna biblioteka regionalna o profilu humanistycznym w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, księgozbiór Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz biblioteki multimedialnej „Planeta 11”.

Archiwa: Archiwum Państwowe w Olsztynie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Archiwum Muzeum Warmii i Mazur.