Interdyscyplinarne Studia Strategiczne

2° - STUDIA MAGISTERSKIE

Podstawowe informacje

Forma studiów

Studia stacjonarne.

Czas trwania studiów

2 lata > 4 semestry > wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia warsztatowe ˃ ogółem 3.000 godz. ˃ 120 ECTS

Limit przyjęć

30 osób

Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku studiów.

Cel kształcenia

Celem kształcenia na kierunku Interdyscyplinarne Studia Strategiczne jest rozwijanie indywidualnych oraz społecznych aspiracji i oczekiwań studentów z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy na poziomie krajowym oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Celem kształcenia jest kształtowanie wysokich kompetencji o charakterze:

  • administracyjnym,
  • menedżerskim,
  • dydaktyczno-wychowawczym (np. w zakresie właściwego przekazu wiedzy na temat instytucji i struktur, a także norm i reguł organizacyjnych kształtujących współczesne stosunki międzynarodowe w kontekście stosowania siły w stosunkach międzynarodowych, rozbudzania zainteresowań poznawczych ludzi w tym obszarze, zaspokajania właściwie ukierunkowanych potrzeb edukacyjnych),
  • społecznym, socjotechnicznym (zdolność przewodzenia, organizowania ludzi, budowania zwartych zespołów, integrowania wokół ważnych celów społecznych, umiejętność współpracy w środowisku zawodowym oraz lokalnym),
  • kreatywnym (absolwentów interdyscyplinarnych studiów strategicznych będzie cechowała innowacyjność, mobilność, elastyczność, zdolności adaptacyjne, umiejętności samokształcenia i samorozwoju),
  • prakseologicznym (skuteczność podejmowanych działań, zwłaszcza w obszarze planowania, organizowania, realizacji, kontroli i oceny pracy zawodowej oraz podejmowanych inicjatyw społecznych),
  • komunikacyjnym i negocjacyjnym (efektywność zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach kryzysowych, wykorzystywanie taktyk, technik oraz strategii negocjacyjnych w kontaktach zewnętrznych),
  • techniczno-informacyjnym (umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych).

Obszary zatrudnienia

Absolwenci Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych ze względu na obszar wiedzy stanowiącej treść programu studiów dla kierunku, będą przygotowani do pracy w instytucjach międzynarodowych, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach wojskowych, służbach ochrony granic, policji, instytucjach oświatowych oraz szeroko rozumianym sektorze gospodarczym. Absolwenci zyskają również możliwość 

kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Treści kształcenia 

Nowa oferta edukacyjna, jaką stanowią Interdyscyplinarne Studia Strategiczne odpowiada na obserwowane współcześnie szybkie i głębokie zmiany zachodzące w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej czy kulturowej oraz zmieniające się wraz z tymi czynnikami potrzeby na rynku pracy. Stawianie czoła aktualnym wyzwaniom w zakresie postrzegania bezpieczeństwa i obronności państwa, wymaga umiejętności strategicznego myślenia, umożliwiającego kompleksowe, wielopłaszczyznowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, pozwalającego przewidzieć wystarczająco wcześnie pojawiające się wyzwania oraz zagrożenia, a także możliwości korzystnej współpracy z innymi krajami, regionami lub organizacjami międzynarodowymi.

Zrozumienie problemów współczesnego świata wymaga korzystania z dorobku wielu dyscyplin naukowych. W skomplikowanej aktualnie sytuacji geopolitycznej potrzebne są studia, które kształtują umiejętności myślenia strategicznego,  wielopłaszczyznowego pozwalające rozpoznawanie zachodzących zjawisk i określanie ich rzeczywistego źródła. Interdyscyplinarne Studia Strategiczne, z zespołem naukowym interdyscyplinarnym, reprezentującym różne obszary wiedzy, zainteresowań i umiejętności, stanowią nową formą kształcenia oraz świetną ofertą dla studentów.

Wyzwaniom, które stawia przed ludźmi współczesny świat, mogą stawić czoła, jedynie zespoły składające się ze specjalistów, reprezentujących różne obszary wiedzy, zainteresowań i umiejętności. Z kolei te niejednorodne zespoły fachowców potrzebują liderów zdolnych do kierowania nimi.

Pojawiające się zupełnie nowe wyzwania wymagają od absolwentów nowych form kształcenia, których pierwszorzędnym przykładem są Interdyscyplinarne Studia Strategiczne.

Dostęp do internetu, źródeł i literatury

Internet: W budynku Centrum Nauk Humanistycznych (gdzie odbywają się zajęcia) studenci mogą korzystać z bezprzewodowej sieci internetowej w ramach programu EDUROAM, ponadto do dyspozycji jest laboratorium komputerowe.

Biblioteki: Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Teologii i Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, specjalistyczna biblioteka regionalna o profilu humanistycznym w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, księgozbiór Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz biblioteki multimedialnej „Planeta 11”.

Archiwa: Archiwum Państwowe w Olsztynie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Archiwum Muzeum Warmii i Mazur.