Pierwsi absolwenci Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych

Pierwsi absolwenci Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych na poziomie magisterskim.

 

Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego posiada od trzech lat w swojej ofercie edukacyjnej kierunek Interdyscyplinarne Studia Strategiczne na poziomie magisterskim. Pojawiające się zupełnie nowe globalne wyzwania wymagają nowych form kształcenia. Coraz większego znaczenia nabierają kwestie przyszłości szeroko rozumianego bezpieczeństwa jak i obronności. Różnego typu zagrożenia wymagają nowych kompetencji o charakterze interdyscyplinarnym. Zrodził się rynek pracy dla absolwentów, pragnących zaspokoić swoje zainteresowania jak i mogących sprawdzić swoje predyspozycje w różnych nietypowych sytuacjach w tym potrafiących strategicznie spojrzeć w przyszłość.

Pierwsi absolwenci w tym roku po pomyślnie zdanych egzaminach i obronie prac magisterskich w ostatnich dniach zakończyli ten etap studiowania. Widoczny był wysoki poziom napisanych prac magisterskich jak i ich interdyscyplinarny wymiar. W pracach m.in. poruszana była problematyka dotycząca zagrożeń globalnych związanych ze znaczeniem energetyki jądrowej i odnawialnej dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego, wpływu technologii informatycznej i zagrożeń hybrydowych na strategię bezpieczeństwa państwa czy kwestie związane z bezpieczeństwem międzynarodowym w tym genezy i skutki różnego rodzaju konfliktów.

Program nauczania niezwykle atrakcyjny obejmuje różnego rodzaju przedmioty mające m.in. przybliżyć podstawy rozumienia strategicznego, nauczyć umiejętności przewidywania trendów rozwoju społecznego, myślenia i działania projektowego czy unikania i blokowania zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wszystkie przedmioty prowadzą wykładowcy uniwersyteccy wspomagani przez specjalistów z instytucji wojskowych i cywilnych, zajmujących się szeroko rozumianą strategią.

Zdaniem absolwentów program kształcenia odpowiada współczesnym wyzwaniom i wymogom rynku pracy. Szczególnie cenili sobie interdyscyplinarny wymiar zajęć, dzięki którym nabyli wiedzę, umiejętności i kompetencje, które ułatwią podjęcie pierwszych wyzwań i będą stanowić podstawę sukcesu zawodowego. Podkreślali również nowatorski sposób prowadzenia zajęć mimo zaistniałych ograniczeń. Szczególnie cenili sobie zajęcia, w których mogli przedstawiać własny punkt widzenia i swoje poglądy.

Dużą grupę absolwentów stanowili żołnierze zawodowi jak i pracownicy wojska. Skończenie tego kierunku, nawet w trakcie pozwoliło im na przejście na wyższe stanowiska służbowe. Do studiowania zachęcił ich program oraz możliwość połączenia studiowania ze służbą wojskową (zajęcia były realizowane po południu), choć nie ukrywali, że było ciężko.

Również część studentów dzięki skończonej Legii Akademickiej również rozpoczęło pełnić służbę wojskową, a część jak sama twierdzi nie widzi problemu ze znalezieniem pracy i wykorzystaniem nabytej wiedzy. Najlepszym studentom zostały wręczone listy gratulacyjne.

                                                                        

Wiesław B. Łach